Khởi động Dự án Nông Trại Học Tập và Đoàn Kết Thanh Niên

Mạng Lưới Thanh Niên Mekong (Y-Farm)  được phát triển bởi những thanh niên nhiệt huyết trong vùng Mekong liên quan đến vấn đề Thanh Niên, nông nghiệp hữu cơ, nông trại học tập và nông nghiệp bền vững. Y-Farm được giám sát bởi Hội Vòng Tay Ấm, một tổ chức từ thiện, phi lợi nhuận tại Thành Phố Hồ Chí Minh.

Nông trại Học tập và Đoàn kết Thanh Niên là sáng kiến được hình thành từ Thủ Lĩnh Chương  trình YSEALI (Chương trình Sáng kiến Thanh Niên dành cho Vùng Đông Nam Á) do Cựu Tổng Thống Hoa Kỳ Obama đề xuất và sáng lập.  Sáng kiến Y-Farm tập trung đến các vấn đề liên quan đến Thanh Niên và hoạt động nông nghiệp trong vùng Mekong, tập trung phát triển các vấn đề sâu hơn bao gồm đoàn kết thanh niên về tình nguyện liên quan đến nông trại và nông nghiệp: nông trại học tập, nông trại hay vườn học tập trong các trường, nông trại hữu cơ, nông trại thanh niên, nông trại cộng đồng hay hợp tác xã nông nghiệp địa phương- vùng, và du lịch nông nghiệp. Sáng kiến được duyệt từ gần 400 sáng kiến tham gia và nằm trong nhóm 20 sáng kiến được duyệt từ Chương trình Hạt Giống Tương Lai YSEALI 2017 (http://culturalvistas.org/ysealiseeds/) được tài trợ bởi Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ và sự điều phối của Cultural Vistas, một tổ chức Phi Chính Phủ Tại Thành Phố New York, Hoa Kỳ. Sánng kiến sẽ thực hàng đồng bộ tại 05 nước tiểu vùng sông Mekong bao gồm: Miến Điện, Lào, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam.

Trong năm 2017, sáng kiến sẽ tập trung vào 04 hoạt động chính bao gồm: tập huấn về nông nghiệp hữu cơ dành cho học sinh và thanh niên; học bổng hè Y-Farm; hỗ trợ các hoạt động thanh niên và cải tạo nông trại, vườn; và hội thảo cấp vùng để trao đổi học tập lẫn nhau, duy trì và plát triển sáng kiến trong vùng trong tương lai.

Y-Farm là sáng kiến được xây nhằm thích ứng và can thiệp tại Cộng Đồng Mekong cho những vấn đề liên quan đến phát triển. Vùng Mekong là vùng trọng điểm phát triển trong vùng Đông Nam Á, vấn đề nông nghiệp hữu cơ, giáo dục thanh niên và phát triển thanh niên về nông trại vẫn chưa được chú trọng và quan tâm đúng mức. Y-Farm hy vọng sẽ là một sáng kiến nhằm đóng góp và cải thiện tình trạng vùng và hướng đến tương lai bền vững Mekong.

Nếu bạn và tổ chức của bạn hoạt đồng về nông trại, nông nghiệp và thanh niên trong vùng, vui lòng liên hệ với chúng tôi để cùng xây dựng và cùng làm việc. Thông tin thêm, lui lòng email cho chúng tôi tại [email protected] hay thăm trang web của chúng tôi để có thêm thông tin tại  www.youthfarmnetwork.org

Tin từ:  Mekong Y-Farm

One thought on “Khởi động Dự án Nông Trại Học Tập và Đoàn Kết Thanh Niên

  1. du lich quang tri says:

    Hello There du lich quang tri . I came across ones blog site the use of msn. It is deemed an highly well composed report. I’ll be sure to take a note of the idea and come to learn more of your respective handy details. Appreciation for a posting. I am going to unquestionably recovery.

Leave a Reply

Your email address will not be published.